www.trojmiasto.pl

HERBY I FLAGI NA POMORZU

Oliwa

UWAGA

Proszę mieć na uwadze, że podawane daty dotyczą czasu stosowania znaków na terenie Pomorza a ściślej w okolicach Gdańska i Oliwy. Z innego punktu widzenia (już z perspektywy Sopotu, Gdyni czy nawet niektórych dzielnic Gdańska) mogą wystąpić istotne różnice.


HERBY NA POMORZU

DO ROKU 1308
Księstwo Pomorskie
KRÓLESTWO
POLSKIE

W XII (a i w XIII) wieku polscy rycerze nie używali jeszcze herbów w późniejszym rozumieniu tego słowa. Stosowali natomiast znaki rozpoznawcze, często oddzielne dla każdego z nich, nie zaś wspólne dla całych rodów jak zostało przyjęte w polskiej heraldyce.
Książęta i namiestnicy używali ponadto pieczęci najczęściej przedstawiających pieszą lub siedzącą na koniu postać z tarczą. Oczywiście były też inne warianty.
Najstarsza z pieczęci władców Pomorza jaka dotrwała do naszych czasów przedstawia Mściwoja I trzymającego miecz i tarczę w rękach.
Świętopełek najpierw używa podobnej, ale od czasu ogłoszenia Pomorza niezależnym księstwem używa dostojniejszych - przedstawiających go na koniu. Wtedy też na jego pieczęciach i monetach pojawia się znak lilii, który staje się prywatnym godłem księcia.

Brat Świętopełka - Sambor II początkowo też używa na pieczęciach znaku lilii, ale skłócony z bratem sięga, zapewne pod wpływem książąt Pomorza Zachodniego, po wizerunek gryfa.

lilia
Lilia
Gryf
Gryf

Mściwój II - ostatni książę pomorski nie jest konsekwentny w stosowaniu znaków. Na jego pieczęciach stojąca postać trzyma tarczę z orłem natomiast jeździec - tarczę z lwem. To zapewne efekt zbliżenia z Wielkopolską - książęta wielkopolscy używali przez pewien czas wizerunku lwa jako godła rodowego, ale ostatecznie zdecydowali się pozostać przy białym orle.


Od czasów Przemysła II - księcia Wielkopolski i Pomorza, a potem króla Polski, znak srebrnego orła na czerwonej tarczy staje się herbem państwowym. Używają tego znaku kolejni królowie Polski: Władysław Łokietek oraz Wacławowie czescy, choć wszyscy stosują go obok swoich herbów - "połulwa-połuorła" księstwa kujawskiego (Łokietek) i czeskiego lwa (Wacław II i Wacław III).

Orzeł
Orzeł
Połulew-Połuorzeł
Kujawy
Lew
Czeski Lew

1308-1454/1466
PAŃSTWO
ZAKONU
KRZYŻACKIEGO

Kiedy w 1308 roku władzę nad Pomorzem Gdańskim zdobywają Krzyżacy pojawiają się też nowe - zakonne - symbole. Herb Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego i jednocześnie Państwa Zakonnego przedstawia czarny krzyż na srebrnym (białym) tle.
W herbie Wielkiego Mistrza Zakonu, który w tych wiekach ma swoją siedzibę w Malborku, na czarnym krzyżu znajduje się jeszcze złoty krzyż o końcach ramion w kształcie lilii. Na tym podwojonym krzyżu umieszczono złotą tarczę z czarnym orłem.

Herb krzyżaków
Herb
Zakonu
Herb Wielkiego Mistrza
Herb
Wielkiego
Mistrza

Także za panowania krzyżackiego pojawia się herb miasta Gdańska przedstawiający dwa srebrne krzyże na czerwonej tarczy.

herb Gdańska XIV wHerb Gdańska

1454/1466-1772/1793
RZECZPOSPOLITA
Prusy Królewskie

W 1454 roku król Polski Kazimierz Jagiellończyk włączył część Prus do Rzeczpospolitej (Inkorporacja Prus została potwierdzona w traktacie pokojowym z 1466 roku). Wtedy też pojawił się herb królewskiej części Prus czyli Prus Królewskich. Herb ten przedstawiał czarnego orła (z herbu Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego) z koroną na szyi (udostojnienie herbu) i ze zbrojną ręką wystającą znad prawego skrzydła (element wzięty z "Pogoni" - herbu Jagiellonów). Oczywiście nadrzędnymi znakami stały się królewskie herby Rzeczpospolitej i Korony (Królestwa Polskiego).

Na Prusy Królewskie składały się ziemie biskupstwa warmińskiego oraz województwo malborskie, chełmińskie i najbardziej nas interesujące województwo pomorskie do którego należała Oliwa.
Wbrew powszechnej opinii województwo pomorskie nie używało herbu z czerwonym gryfem na srebrnym tle, lecz używało tego samego herbu, co całe Prusy Królewskie - Orła Mieczowego.

herb Rz-plitejHerb Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Orzeł Biały
Królestwo
Polskie
orzeł mieczowy
Prusy
Królewskie

Zmienił się też herb Gdańska, który został w 1457 roku udostojniony królewską koroną umieszczoną nad krzyżami kawalerskimi.

herb GdańskaHerb Gdańska zmieniony przez króla Kazimierza Jagiellończyka


1772/1793-1807
KRÓLESTWO
PRUS
Prusy Zachodnie

W 1772 roku miał miejsce pierwszy rozbiór Polski. W jego wyniku Oliwa znalazła się w zasięgu państwa pruskiego. Gdańsk, odcięty przez zaborcę od Rzeczpospolitej bronił swej niezależności do roku 1793 kiedy także został właczony do Prus.
Na Pomorzu Gdańskim pojawiły się nowy herb dominujący - herb Królestwa Prus przedstawiający czarnego orła ze złotymi literami FR (Fryderyk Król - łacińskie Rex) na piersi.

pruski orzełHerb Królestwa Prus (1772/1793-1807)


1807-1815
WOLNE
MIASTO
GDAŃSK

W wyniku wojen napoleońskich powstało Wolne Miasto Gdańsk jako niezależny twór państwowy oficjalnie pozostający pod kuratelą króla Saksonii (będącego jednocześnie księciem warszawskim) oraz króla Prus, a w rzeczywistości kontrolowany przez Francję Napoleona. Herb Gdańska stał się też herbem Wolnego Miasta, w którego obrębie znalazła się także Oliwa. Natomiast na słupach granicznych umieszczane były jeszcze herby Prus, Saksonii i cesarza Napoleona.

herb GdańskaWolne Miasto Gdańsk (1807-1815)


orzeł pruski
Królestwo Prus
Saksonia
Saksonia
orzeł Napoleona
Cesarz Napoleon

1815-1920
KRÓLESTWO
PRUS

CESARSTWO
NIEMIECKIE
Prusy Zachodnie

Po upadku Napoleona i po Kongresie Wiedeńskim Gdańsk został ponownie włączony do Królestwa Prus.
Kraje Rzeszy Niemieckiej zostały zjednoczone pod berłem Hohenzollernów (dynastii pruskiej) - w 1871 roku powstało Cesarstwo Niemieckie. Cesarz Niemiec zachował tytuła króla Prus, co uwidoczniło się między innymi w herbie cesarskim przedstawiającym czarnego orła w cesarskiej koronie, na piersi którego znajdowała się tarcza z pruskim orłem, także z tarczą herbową na piersi. Na najmniejszej tarczy umieszczona była czarno-biała szachownica - herb Hohenzollernów.

pruski orzełHerb Królestwa Prus (1815-)

orzeł ces. niem.Herb Cesarstwa niemieckiego (1871-1918)


Pokrywająca sie w większości z dawnymi Prusami Królewskimi prowincja Prusy Zachodnie zachowała też dawny herb przedstawiający orła mieczowego.

orzeł mieczowyHerb prowincji Prusy Zachodnie


W 1918 roku monarchia została zniesiona a państwo niemieckie stało się republiką - tzw. Repubką Weimarską.

orzeł niemieckiHerb Republiki Weimarskiej


1920-1939
WOLNE
MIASTO
GDAŃSK

W 1920 roku powstało Wolne Miasto Gdańsk jako terytorium pozostające pod kuratelą Ligi Narodów.
Herb Wolnego Miasta był powtórzeniem herbu miejskiego.
Oliwa znalazła się w granicach Wolnego Miasta razem z innymi miejscowościami położonymi wokół Gdańska. W 1926 roku Oliwa została przyłączona do Gdańska stając się jego dzielnicą.

herb GdańskaHerb Wolnego Miasta Gdańska (1919-1939)


1939-1945
III RZESZA
Okręg Rzeszy
Gdańsk - Prusy
Zachodnie

W 1939 roku hitlerowskie Niemcy włączyły Wolne Miasto Gdańsk do Trzeciej Rzeszy i utworzyły okręg Danzig-Westpreussen (Gdańsk-Prusy Zachodnie). W czasach panowania Hitlera używano wyłącznie herbów państwowych, choć oczywiście nie zniesiono herbów miejskich.

orzeł hitlerowskiHerb Trzeciej Rzeszy (1939-1945)


PO 1945
PRL

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

Po II wojnie światowej Gdańsk znalazł się w granicach państwa polskiego.
Nadrzędnym herbem stał się Orzeł Biały najpierw bez korony (w wersji komunistycznej jako herb PRL) a od roku 1990 w koronie. (Więcej na temat zmian wizerunku Orła na stronie poświęconej herbom Polski)

orzeł PRLHerb Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1945-1989)

Orzeł BiałyHerb Rzeczpospolitej Polskiej (od 1989)


Duże znaczenie uzyskał także Gryf jako herb Pomorza. Pojawiały się różne jego wersje (na przykład gryf trzymający w szponach herb Polski), ale ostatecznie przewagę uzyskała wersja kaszubska: czarny gryf na złotym tle - lansowany jako herb Kaszub i Pomorza. Zupełnie zaś zniknął ze świadomości mieszkańców Pomorza Gdańskiego (nad czym osobiście ubolewam) orzeł mieczowy zdobiący większość bram miejskich w Gdańsku będący znakiem ściśle związanym z przyłączeniem Gdańska do Polski.

gryf czarnyHerb Kaszub i województwa gdańskiego (1990-1999)

Nieustannie natomiast zyskuje na popularności herb miejski Gdańska. W czasach PRL-u przybierał on różne, dziwne z punktu widzenia heraldyki, formy. W 1996 roku rysunek herbu został poprawiony. Poprawiony też został rysunek herbu wielkiego przedstawiający dwa złote lwy trzymające tarczę z herbem małym Gdańska nad wstęgą z zawołaniem miasta: Nec temere nec timide (Bez strachu, ale z rozwagą).

herb wielki GdańskaHerb wielki Gdańska (wersja obowiązująca od 1996) - powiększ

herb woj. pomorskiegoHerb województwa pomorskiego (wzór przyjęty w 2002 roku)


Więcej o herbach terytorialnych na stronie poświęconej właśnie temu tematowi.www.trojmiasto.pl
do góry
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)